23- 2011


, ""

16 15 14 13 12 11 10 9 5 4 3 2 1

21 25 Lifeinteractive 2011. , "" , . 23- . , , . - LUXE. 5 . .

4 3 2 1

Lifeinteractive . : , . : ( ), LCD Sony, Core-i3, 4gb RAM, NVidia GT430, wifi, . .

Snowflake. , . , .. , : , , multitouch . , .Àðåíäà îáîðóäîâàíèÿ - Ãàðàíòèÿ íèçêèé öåí
Âàøå èìÿ:
Êîìïàíèÿ:
Òåëåôîí:
E-mail:
Ñðîê àðåíäû (äíåé):
Îïèñàíèå:
*Âñå ïîëÿ îáÿçàòåëüíû äëÿ çàïîëíåíèÿ.